Leverings- en betalingsvoorwaarden

1.1              In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Tegelhal Brabant: de onderneming van Tegels & Badkamers Brabant B.V. met de handelsnaam Tegelhal Brabant gevestigd aan de Savoor 11, 5541SK te Reusel, telefoonnummer : +31(0)497641490, KvK : 80377122

1.2.             Website De website van Tegelhal Brabant en alle onderliggende pagina’s. Hieronder worden geen websites en/of webpagina’s verstaan waar vanuit de website van Tegelhal Brabant naar wordt verwezen en/of gelinkt die niet direct of indirect onderdeel uitmaken van de Tegelhal Brabant -website.

 • Overeenkomst op afstand Een Overeenkomst voor de verkoop van producten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend wordt gebruik gemaakt van techniek voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand De communicatiemiddelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand; zoals via internet, per telefoon, etc.
 • Koop op afstand Een Overeenkomst op afstand die is gesloten tussen Tegelhal Brabant en een Consument, waarbij onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf
 • Wederpartij: Degene met wie Tegelhal Brabant een overeenkomst heeft afgesloten;
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van

Tegelhal Brabant alsmede op alle overeenkomsten tussen Tegelhal Brabant en wederpartij

Tegelhal Brabant wijst uitdrukkelijk eventueel door de wederpartij van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing naar dergelijke (algemene) voorwaarden.

Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de wederpartij dient uitdrukkelijk schriftelijk met Tegelhal Brabant te worden overeengekomen. Mochten (algemene) voorwaarden van de wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of werden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Tegelhal Brabant

2. Aanbod en overeenkomst

2.1            Alle offertes van Tegelhal Brabant zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte vermeld. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens die Tegelhal Brabant verstrekt, zijn voor Tegelhal Brabant niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien een offerte van Tegelhal Brabant een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Tegelhal Brabant recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de wederpartij te herroepen.

2.2             Een overeenkomst tussen Tegelhal Brabant en de wederpartij komt eerst tot stand nadat Tegelhal Brabant de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard. Tegelhal Brabant beperkt zich uitsluitend tot het leveren van tegels en sanitair, en is op geen enkele wijze betrokken bij of verantwoordelijk voor de installatie, verwerking of montage van deze tegels en sanitair. Op verzoek van de Wederpartij kan Tegelhal Brabant eerstgenoemde in contact brengen met potentiële installateurs, met wie de Wederpartij zelfstandig een overeenkomst van aanneming van werk dient af te sluiten.

2.3             Indien de wederpartij aan Tegelhal Brabant voor aanvang van de overeenkomst een tekening heeft verstrekt, zal deze tekening voor Tegelhal Brabant als uitgangspunt dienen voor een met zorg vervaardigd ontwerp en werktekening die dienen als basis voor de totstandkoming van de overeenkomst. De tekening  en het daarop gebaseerde ontwerp en de werktekening, zowel als het ontwerp en de werktekening die door Tegelhal Brabant  zonder een door de wederpartij verstrekte tekening zijn gemaakt, zijn echter een richtlijnen waarvan kan worden afgeweken. De installatie van een badkamer is een verbouwing waarbij het altijd mogelijk is dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die een afwijking van de originele tekening of ontwerp noodzakelijk maken. De gevolgen van deze afwijkingen komen, tenzij deze kennelijk te voorzien waren geweest voor Tegelhal Brabant, voor rekening van de Wederpartij.

2.4             In afwijking van het bovenstaande komt een overeenkomst op afstand tot stand wanneer de wederpartij een order heeft geplaatst met gebruik making van techniek voor communicatie op afstand en Tegelhal Brabant de order per mail aan de wederpartij heeft bevestigd. Indien de wederpartij optreedt als consument dan kan hij de koop binnen 14 dagen na de levering zonder opgaaf van redenen annuleren conform het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

2.5             Alle aanbiedingen op de website gelden voor zover de voorraad strekt.

3. Wijzigingen

3.1             Na het tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij met Tegelhal Brabant alsnog verlangde wijzigingen in de overeenkomst moeten door de wederpartij schriftelijk aan Tegelhal Brabant worden gemeld, vóórdat Tegelhal Brabant onherroepelijke bestellingen heeft geplaats bij haar leveranciers. Deze wijziging worden pas onderdeel van de tussen Tegelhal Brabant en de wederpartij gesloten overeenkomst nadat Tegelhal Brabant deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard.

3.2             Indien Tegelhal Brabant de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt is de wederpartij verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Tegelhal Brabant te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de wederpartij ter zake van de met Tegelhal Brabant gesloten overeenkomst.

3.3             Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de levering ontstaat, zal de door Tegelhal Brabant opgegeven leveringstermijn worden verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in deze voorwaarden voor van overmacht bepaalde. Tegelhal Brabant is ter zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens de wederpartij.

4.  Levering en levertijd en garantie

4.1             De door Tegelhal Brabant in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij opgegeven levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

4.2             Indien buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen de uitvoering van de overeenkomst door Tegelhal Brabant niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Tegelhal Brabant de wederpartij zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd. Tegelhal Brabant is in dit verband tevens gerechtigd de overeenkomst in deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.

4.3             Indien enige door Tegelhal Brabant opgegeven termijn wordt overschreden, is Tegelhal Brabant ter zake eerst in verzuim nadat de wederpartij Tegelhal Brabant schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Tegelhal Brabant een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijke overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

4.4             De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Tegelhal Brabant nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door Tegelhal Brabant te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. De wederpartij is verplicht alle door Tegelhal Brabant met het oog op verzending van de zaken samenhangende informatie te verstrekken. Indien de wederpartij geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van Tegelhal Brabant als plaats van aflevering.

4.5             Tegelhal Brabant is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de wederpartij alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.

4.6             Bij levering in massa, behoudt Tegelhal Brabant zich, bij uitvoering van de bestelling, het recht tot 15% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheden.

4.7             Alle producten die door Tegelhal Brabant worden geleverd hebben een geldige fabrieksgarantie. Per merk en product kan dit oplopen tot maar liefst 10 jaar. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u een service aanvraag invullen met uw gegevens en garantiegeval. Naast de fabrieksgarantie gelden onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

5. Prijzen, tarieven en facturering

5.1             Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door Tegelhal Brabant opgegeven prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte / prijslijst genoemde overeenkomst / roerende zaken conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

5.2             Tegelhal Brabant levert franco vanaf  € 275,-. Ter zake overeenkomsten van minder dan € 275,- heeft Tegelhal Brabant  het recht vrachtkosten in rekening te brengen. Indien de wederpartij de zaken waarvan Tegelhal Brabant de kosten inzake emballage en transportmiddelen in rekening heeft gebracht, op haar eigen kosten aan Tegelhal Brabant retourneert, zal Tegelhal Brabant de wederpartij voor deze kosten crediteren.

5.3             Tegelhal Brabant heeft het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij in rekening brengen. Vindt deze prijsverhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaats dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder kosten, te ontbinden.

5.4             Indien sprake is van deelleveranties is Tegelhal Brabant gerechtigd iedere deelleverantie afzonderlijk te factureren.

6. Eigendomsvoorbehoud van Tegelhal Brabant

6.1             De door Tegelhal Brabant geleverde zaken blijven eigendom van Tegelhal Brabant, totdat de wederpartij heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Tegelhal Brabant uit hoofde van enige met Tegelhal Brabant gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

6.2             Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegelhal Brabant niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders dan in het kader van zijn normale eventuele bedrijfsuitoefening.

6.3             In het geval de wederpartij zijn verplichtingen, tot zekerheid waarvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens Tegelhal Brabant niet nakomt, is laatstgenoemde gerechtigd om de geleverde zaken bij de wederpartij of derden die de zaken voor de koper houden weg te (doen) halen. De wederpartij verschaft Couwenberg Tegels & Sanitair V.O.F, of de partij die namens Couwenberg Tegels & Sanitair V.O.F in deze optreedt, nu reeds toestemming om namens hem (de wederpartij) de opslagruimte te betreden om de zaken waar het eigendomsvoorbehoud op rust, mee te nemen.

7. Overmacht

7.1             In geval van blijvende overmacht is Tegelhal Brabant gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Tegelhal Brabant is ter zake jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij geleden schade

7.2             In geval van tijdelijke overmacht is Tegelhal Brabant gerechtigd de termijnen waarbinnen er geleverd moet worden, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de wederpartij geheel ofgedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de wederpartij ter zake van het reeds door Tegelhal Brabant uitgevoerde deel van de overeenkomst.

7.3             Onder overmacht in de zin van dit artikel worden alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop Tegelhal Brabant geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan schuld van Tegelhal Brabant, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Tegelhal Brabant komen. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend:

 • Bedrijfsstoring
 • Werkstaking
 • Storing in de energie- of materiaalaanvoer
 • Transportmoeilijkheden
 • Brand, explosies, molest, oorlogen
 • Overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de levering van het gekochte.
 • Bedrijfsstoring, staking, faillissement, surséance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van Tegelhal Brabant in de meest ruime zijn van het woord.

7.4             Indien Tegelhal Brabant bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Tegelhal Brabant bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verricht deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.

 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1             Alle door Tegelhal Brabant aan de wederpartij ter beschikking gestelde documenten en gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, ect.) zijn door Tegelhal Brabant met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De wederpartij dient genoemde documenten en gegevens te controleren. Tegelhal Brabant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit afwijkingen tussen de door Tegelhal Brabant verstrekte documenten en gegevens en de werkelijke situatie.

8.2             Tenzij uitdrukkelijk anders met de wederpartij is overeengekomen behoudt Tegelhal Brabant alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten op alle aan de wederpartij verstrekte documenten en gegevens, tekeningen, berekeningen, modellen en overige documentatie.

8.3             Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegelhal Brabant te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden te beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding.

9. Betaling

9.1             Betaling door de wederpartij dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Eventuele kortingen/kredietbeperkingstoeslagen staan op de factuur vermeld. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, termijnen, tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de wederpartij, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2             De door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde

renten en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.3             Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Tegelhal Brabant zekerheid te verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij jegens Tegelhal Brabant uit hoofde van met Tegelhal Brabant gesloten overeenkomst(en).

9.4             Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijk rente verschuldigd. Voorts zijn alsdan voor rekening van de wederpartij de incassokosten bepaald volgens de regels van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ter vergoeding van de kosten die Tegelhal Brabant voor de incassering van de vordering(en) op de wederpartij moet maken, onverminderd de Tegelhal Brabant overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

10. Klachten en retouren

10.1           Bij franco levering dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct doch uiterlijk binnen 24 uur na franco levering op de afleverbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd aan een derde die deze zaak houdt voor de wederpartij verplicht de in dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat de derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

10.2           bij levering af magazijn of fabriek dient de wederpartij terstond na levering de zaken te controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen.

10.3           De wederpartij dient klachten betreffende tekorten of beschadigingen die redelijkerwijs niet binnen 24 uur na levering kunnen worden geconstateerd binnen acht dagen na constatering of binnen acht dagen na de tekorten of beschadigingen redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk ter kennis van Tegelhal Brabant te brengen. Tekorten of beschadigingen kunnen redelijkerwijs geconstateerd worden indien de wederpartij deze door betrekkelijk eenvoudige steekproeven bij of kort na de ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken.

Bij verwerking dient de wederpartij tekorten of beschadigingen terstond schriftelijk per mail aan Tegelhal Brabant te melden.

10.4           Tegelhal Brabant is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of beschadigingen indien de zaken         door wederpartij zijn doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de wederpartij deze tekortkomingen of beschadigingen niet binnen de in dit artikel vermelde termijn(en) aan Tegelhal Brabant kenbaar heeft gemaakt.

10.5           De wederpartij is niet gerechtigd de zaken van Tegelhal Brabant te retourneren. Bij een gegrond bevonden klacht komt Tegelhal Brabant de zaken zelf bij de wederpartij ophalen. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dan de zaken zich alsdan zo veel als mogelijk in de originele staat en verpakking bevinden.

10.6           Indien Tegelhal Brabant de wederpartij geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven de zaken aan haar te retourneren is Tegelhal Brabant gerechtigd een dergelijke retourzending te weigeren en/of de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan (onder derden) en ze ter beschikking van de wederpartij te houden. Indien Tegelhal Brabant een dergelijke retourzending onder zich houdt, impliceert dit geen aanvaarding.

10.7           Indien Tegelhal Brabant een klacht gegrond acht, is Tegelhal Brabant gerechtigd de betreffende leverantie opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Tegelhal Brabant is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door wederpartij ten gevolge van de klachten gelden (gevolg)schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Tegelhal Brabant.

10.8           Indien de door Tegelhal Brabant geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden en Tegelhal Brabant zich te zake niet op overmacht kan beroepen en indien er geen sprake is van opzet of grove schuld van laatstgenoemde, is Tegelhal Brabant slechts gehouden tot kostenvrije herlevering. Indien herlevering –om welke reden dan ook – niet meer mogelijk is dan heeft Tegelhal Brabant het recht de netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.

11. Aansprakelijkheid

11.1           Tegelhal Brabant is uitsluitend voor directe door de wederpartij geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.

11.2           Indien Tegelhal Brabant de leverantie uitvoert aan de hand van door de wederpartij bij het verstrekken van haar opdracht vervaardigde tekeningen, welke tekeningen achteraf niet juist/niet volledig blijken te zijn, is Tegelhal Brabant nimmer aansprakelijk voor extra werkzaamheden, materiaal, vertraging of andere schade die de wederpartij ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van haar tekeningen lijdt.

11.3           Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Tegelhal Brabant enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de door Tegelhal Brabant gesloten of redelijkerwijze te sluiten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk een uitkering verleent.

12. Opschorting en ontbinding

12.1           Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen jegens Tegelhal Brabant niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Tegelhal Brabant gerechtigd – onverminderd alle overige aan Tegelhal Brabant toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten tot dat de wederpartij alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Tegelhal Brabant is nagekomen.

12.2           Tegelhal Brabant heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de wederpartij gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijk buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. sprake is van blijvend overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze algemene bepalingen;
 2. de wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens Tegelhal Brabant uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt.
 3. aan de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt, de wederpartij aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de wederpartij toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
 4. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de wederpartij feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 5. het vermogen van de wederpartij onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de wederpartij verhaal wordt gezocht.

12.3           De met de wederpartij gesloten (deel)overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de wederpartij, op grond van het artikel 10 van deze algemene voorwaarden bepaalde, zaken heeft geretourneerd aan Tegelhal Brabant. Dit geldt enkel voorzover het de geretourneerde zaken betreft.

12.4            In geval van een Koop op afstand heeft de Consument maximaal 14 dagen de mogelijkheid om deze zonder opgaaf van reden te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van levering van het product of de producten. Tijdens deze termijn dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het product of de producten en de bijbehorende verpakking(en), waarbij de Consument het product of de producten alleen uitpakt voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of deze zullen worden geaccepteerd. Het herroepingsrecht geldt alleen wanneer er sprake is van een Koop op afstand. Wanneer de Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal door de Consument het retourverzoekformulier op de website ingevuld dienen te worden. Zodra het retourverzoek formulier is ontvangen door Tegelhal Brabant , krijgt de Consument binnen 2 werkdagen een bevestiging of het retourverzoek onder voorbehoud wordt aanvaard (inclusief eventuele instructies). Retourzendingen worden gecontroleerd op de compleetheid en onbeschadigde staat van het product of de producten, eventueel bijgeleverde onderdelen en de verpakking. Aan de hand van deze controle zal Tegelhal Brabant  een definitieve beslissing kunnen nemen met betrekking tot het wel of niet accepteren van een retournering.

13. Toepasselijk recht en geschillenregeling

13.1           Op alle overeenkomsten tussen Tegelhal Brabant en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2           Alle geschillen welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst tussen Tegelhal Brabant en de wederpartij – daaronder begrepen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten – zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

Menu